کرونا به ما آموخت؛ اگر فاصلمون رو با آدما حفظ کنیم حالمون بهتر میشه …

#مخاطب_خاص