اسپیس، همون دکمه بزرگه که روی کیبورد هست و باهاش بین کلمات فاصله می گذارید

یکی برای من دستش را گذاشته روش و برش نمی داره !