تردمیل زندگی رفته روی سرعت تندش !

انقدر ک نمیرسم از کسی سراغی بگیرم

بجز ی نفر

که خودش گفته هم دیگه را نبینیم بهتره ! 🙂