من تا آخر شاهنامه را تجربه کردم

آخرش خوش نبود !

شما سعی کنید ب پایانش نرسید