خبری ازم نیست دوباره ساکت شدم !

نه اینکه حق با شماهاست فقط ارزش ندارید باهاتون هم کلام بشم …

شاید هم آرامش قبل طوفان …!!! 😀