زنِ عزیزم !
وقتشه بیای …
این چند روز با هم بریم بیرون
ولی نمون بعدش برو
آخه کار دارم
سرم شلوغه (: