نمی دانم چرا

دست هر کسی را می گیری

و در حقش محبت می کنی

دقیقا همین آدم

تمام وجودت را با خاک

یکسان می کند …