هر چی بخام بگم تموم نمیشه برای همین : « هیچی دیگه ! »