بعضی ها هم دست خودشون نیست

جون به جونشون کنند، عزیزند !