گاهی آدم ها تو بدترین زمان ممکن

به پست هم میخورن

و این خیلی دردناکه !