چرا بعد از این همه باید توی خواب ببینمت !

چه حکمتی داره … 😔