کجای زندگیُ اشتباه رفتیم
که روزها همش بی‌حوصله‌ایم
و شب ها همش دلتنگ ؟ 😃