وقتی زیادتر از حد تکمیل و خوب باشی ، کسی رو در حد خودت نمی‌بینی ؛ واسه همین تنها میمونی !