‏من نمیدانستم،
معنیِ هرگز را
تو چرا باز نگشتی دیگر …