‏تو هر جنگلی هستی قد بکش
ولی هیچوقت باغبونت فراموش نکن !