در آخر خاطرات تلخی که در دوران این بیماری برای همه ما حتی خود من ماند !