برای آدمها
چه آنها که برایت عزیزترند
چه آنها که فقط دوستند
خاطره های خوب بساز
آنقدر برایشان خوب باش که اگر روزی هر چه بود، گذاشتی و رفتی
در کنج قلبشان جایی برایت باشد
تا هر از گاهی بگویند : کاش بود
هر از گاهی دست دراز کنند و بخواهند باشی
هر از گاهی دلتنگ بودنت شوند
می دانم سخت است ولی تو خوب باش