متاسفانه باید بپذیرم

اونقدری که من نگران قلب آدم ها هستم،

اونها نیستند …