و من به « صبر » ایمان دارم و هر روز هم ایمانم بیشتر میشه

اینجاست که خدا بهترین ها را با صبر رقم میزنه 😉