چیزی که چهره آدما نشون میده
همیشه اون چیزی نیست که تو دلشونه …
همینه که باعث میشه زندگی جالب بشه !