ولی من در او چیزی را دوست دارم

که خود او هم

آن را ندیده و دوست نداشته …